Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definitie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Leverancier: De Hooge Woning
Afnemer: de wederpartij van leverancier, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf als afnemer en/of opdrachtgever.

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door leverancier en op iedere overeenkomst tussen leverancier en afnemer alsmede op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.
 2. Eventuele door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij leverancier de toepassing daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaande aan het sluiten van een overeenkomst heeft geaccepteerd.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel als toegestaan zal worden benaderd.
 4. Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als wederpartij optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens leverancier hoofdelijk aansprakelijk.
 5. Alle personen die bij de uitvoering van een overeenkomst door leverancier zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve mede bedongen ten behoeve van alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld.

Artikel 3 - Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen door leverancier, onder welke noemer ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden, tenzij anders aangegeven, gedurende een termijn van dertig dagen.
 2. Indien een aanbieding van leverancier niet binnen de termijn voor aanvaarding door afnemer onvoorwaardelijk is geaccepteerd vervalt de aanbieding. Leverancier heeft evenwel te allen tijde het recht een aanbieding binnen 3 dagen na ontvangst van een tijdige acceptatie door middel van een schriftelijke verklaring aan afnemer in te trekken.
 3. Bij een niet tijdige, voorwaardelijke, gedeeltelijke of anderzijds van de aanbieding afwijkende aanvaarding komt geen overeenkomst tot stand tenzij leverancier deze aanvaarding alsnog accepteert.
 4. Is aan afnemer voorafgaande aan de sluiting van een overeenkomst een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt dit vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaken daaraan behoeven te beantwoorden.
 5. Aanbiedingen gelden niet voor eventuele nabestellingen.

Artikel 4 - Levering van zaken / Uitvoering van werkzaamheden

 1. Levering van zaken geschiedt “ex works” fabriek en/of magazijn van leverancier als bedoeld in de laatst gepubliceerde versie van de Incoterms. Het risico voor de zaken gaat over van leverancier op afnemer op het moment van levering.
 2. Uitvoering van werkzaamheden geschiedt op de daarvoor overeengekomen locatie.
 3. Leverancier is gerechtigd in gedeelten te leveren of uit te voeren en de aldus geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk te factureren. Indien leverancier in delen levert of uitvoert is hij gerechtigd om schriftelijk goedkeuring van het geleverde of uitgevoerde te verlangen alvorens volgende delen te leveren of uit te voeren. Tot de ontvangst van de goedkeuring is leverancier gerechtigd zijn verdere leverings- of uitvoeringsverplichtingen op te schorten.
 4. Indien leverancier en afnemer zijn overeengekomen dat de geleverde zaken door leverancier zullen worden afgeleverd c.q. geïnstalleerd bij afnemer, dan geschiedt het transport naar de plaats van aflevering c.q. installatie voor rekening en risico van afnemer. De daaraan verbonden kosten zullen door leverancier afzonderlijk aan afnemer in rekening worden gebracht. Leverancier is niet verplicht de te vervoeren zaken ten behoeve van afnemer te verzekeren tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
 5. Afnemer is verplicht de overeengekomen zaken af te nemen van leverancier en/of zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering door of vanwege leverancier van de overeengekomen werkzaamheden. Indien afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de feitelijke aflevering, is leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van afnemer.
 6. Indien leverancier een termijn voor levering of uitvoering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een dergelijke termijn is geen fatale termijn. Indien leverancier gegevens behoeft van afnemer voor een juiste uitvoering van de overeenkomst vangt een overeengekomen termijn eerst aan nadat afnemer deze gegevens aan leverancier heeft verstrekt.

Artikel 5 - Prijzen

 1. De door leverancier gehanteerde prijzen zijn in EURO’s (€), exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken bijkomende kosten, waaronder kosten van transport en verzekering alsmede administratiekosten.
 2. Indien leverancier met de afnemer een vaste prijs is overeengekomen, is leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs indien leverancier aannemelijk kan maken dat zich tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan onvoorzienbare prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, belastingen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.

Artikel 6 - Betaling

 1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die door leverancier worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van afnemer te bewerkstelligen komen ten laste van afnemer.
 2. Afnemer is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten dan wel daaraan te voldoen door middel van verrekening.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van afnemer dan wel van beslag op een aanzienlijk deel van zijn vermogen zijn de vorderingen van leverancier op afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 4. Door afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer bij de betaling anders.
 5. Leverancier is te allen tijde gerechtigd om van afnemer zekerheid te verlangen voor een juiste en tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer, bijvoorbeeld in de vorm van een first demand bankgarantie of een letter of credit. Bij gebreke van het stellen van zekerheid door afnemer is leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of te annuleren.
 6. Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen, op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Indien afnemer in gebreke blijft binnen deze termijn te betalen is afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand over de hoofdsom, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle door leverancier geleverde zaken, daaronder begrepen eventuele gegevensdragers zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven het eigendom van leverancier tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen, met inbegrip van vorderingen terzake van verschuldigde rente en kosten, van leverancier op afnemer uit alle met afnemer gesloten overeenkomsten.
 2. Tot het tijdstip van volledige betaling is afnemer niet gerechtigd om geleverde zaken op enigerlei wijze te vervreemden of met rechten van derden te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel daarop rechten willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht leverancier zo spoedig als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  3.Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 3. Voor het geval dat leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 4. Leverancier is bevoegd om alle zaken die hij van afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan. Alle kosten verbonden aan het uitoefenen van dit retentierecht komen voor rekening van afnemer.

Artikel 8 - Reclames

 1. Afnemer is gehouden geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden direct na aflevering c.q. uitvoering te onderzoeken op eventuele gebreken.
 2. Reclames over zichtbare gebreken behoren binnen drie dagen na aflevering en/of uitvoering schriftelijk bij leverancier te worden ingediend. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie weken nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt schriftelijk bij leverancier te worden ingediend.
 3. Reclames over facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij leverancier te worden ingediend.
 4. Alle rechtsvorderingen van afnemer terzake van reclames als hiervoor genoemd vervallen bij gebreke van tijdige en juiste indiening van de reclame bij leverancier. 5.Reclames schorten de betalings- en afnameverplichtingen van afnemer niet op. Afnemer heeft slechts het recht om zaken waarover hij bij leverancier heeft gereclameerd aan leverancier te retourneren indien deze daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 9 - Garantie

 1. Leverancier garandeert dat geleverde zaken gedurende een periode van 12 maanden na levering vrij zijn van gebreken.
 2. Indien geleverde zaken niet voldoen aan de garantie, zal leverancier binnen redelijke termijn na ontvangst van een schriftelijk kennisgeving van afnemer van een gebrek, naar keuze van leverancier zorgdragen voor herstel van het gebrek dan wel vervanging van het gebrekkige onderdeel. In geval van vervanging verbindt afnemer zich reeds nu het te vervangen onderdeel aan leverancier te retourneren en de eigendom daarvan aan leverancier over te dragen.
 3. De garantie geldt niet wanneer: (i) het gebrek is ontstaan of verergerd als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de geleverde zaak; (ii) de geleverde zaak is gebruikt voor een ander doel of op een andere locatie als waarvoor deze bestemd was; (iii) afnemer of derden zonder toestemming van leverancier wijzigingen hebben aangebracht dan wel werkzaamheden hebben verricht aan de geleverde zaak.
 4. Voor zover de garantie zaken betreft die leverancier heeft betrokken van een derde is de garantie beperkt tot de eventuele garantie die door deze derde terzake aan leverancier is verstrekt.

Artikel 10 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien het tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar mening van leverancier voor een behoorlijke uitvoering van zijn verplichtingen noodzakelijk is om de te leveren zaken en/of uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in goed overleg de overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties heeft, zal leverancier de afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal leverancier daarbij aangeven in hoeverre de wijziging van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 11 - Opschorting en ontbinding

 1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: (i) afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; (ii) leverancier goede grond heeft te vrezen dat afnemer de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen en afnemer dienaangaande desgevraagd geen reële zekerheid kan verschaffen; (iii) leverancier in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert of overdraagt aan een derde.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Leverancier behoudt in de vorenstaande gevallen steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 - Gewijzigde omstandigheden en overmacht

 1. Leverancier is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van leverancier kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van leverancier mag worden verwacht.
 2. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop leverancier geen invloed heeft waardoor leverancier of door leverancier ingeschakelde derden niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval begrepen brand, rampen, werkstaking, rellen of oproer, oorlogen en wettelijke handelsbeperkingen.
 3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Voor zoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is leverancier gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk het na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 - Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien leverancier aan afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is afnemer gehouden deze zaken op eerste verzoek van leverancier binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien afnemer, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft leverancier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op afnemer te verhalen.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming door leverancier van een of meerdere van haar verplichtingen jegens afnemer heeft leverancier volledig aan zijn verplichting tot vergoeding van schade voldaan door de te leveren zaak alsnog te leveren c.q. deze te herstellen of te verbeteren, dan wel de uit te voeren werkzaamheden alsnog of nogmaals uit te voeren, een ander naar keuze van leverancier. Voor zover dat niet meer mogelijk is, is de afnemer gerechtigd tot vergoeding van de door hem geleden directe schade ter hoogte van het bedrag van de door de assuradeur van leverancier terzake te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal de door de afnemer betaalde prijs, te allen tijde met een maximum van EURO 5.000,- (Zegge: vijfduizend EURO).
 2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade, winstderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.
 3. De aansprakelijkheid van leverancier onder de door hem gegeven garantie is beperkt tot hetgeen dienaangaande in artikel 9.2 is geregeld.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van leverancier of haar ondergeschikten. Het bepaalde in dit artikel is onverminderd van toepassing en wordt geacht te zijn bedongen mede ten behoeve van door leverancier ingeschakelde derden.

Artikel 15 - Vrijwaring en garantie van afnemer

 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van afnemer. Derden kunnen nimmer rechten ontlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door leverancier. Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door leverancier ten behoeve van afnemer verrichte werkzaamheden of gedane leveringen en met betrekking tot (intellectuele) eigendomsrechten op door afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien afnemer aan leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert afnemer dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 - Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt leverancier zich al haar intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin der woorden en daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Daaronder zijn uitdrukkelijk begrepen intellectuele eigendomsrechten op door de leverancier in het kader van een met afnemer gesloten overeenkomst tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld.
 2. Alle door leverancier aan afnemer verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van leverancier worden verveelvoudigd, gewijzigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij leverancier daaraan zijn voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 3. De afnemer is verplicht de aanwijzingen van leverancier voor het gebruik van ter beschikking gestelde software en aan leverancier verbonden materialen en auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom strikt op te volgen. Het is afnemer niet toegestaan direct of indirect de intellectuele eigendomsrechten van leverancier te betwisten of merk-, handels- of domeinnamen van leverancier (of afgeleiden daarvan) te registreren.
 4. Het is het afnemer niet toegestaan veranderingen in geleverde zaken aan te brengen tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen. 5.Leverancier heeft het recht om eventueel door de uitvoering van werkzaamheden voor afnemer toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie betreffende afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 - Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, leverancier gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken dan is leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 18 - Niet-overname personeel

 1. Afnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van leverancier of van derden waarop leverancier ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en Geschillen

 1. Op alle aanbiedingen van leverancier alsmede tussen leverancier en afnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, onverminderd het recht van leverancier om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet of toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.